Kwaliteit

 

Kwaliteit

De NVNG voert een actief beleid ten aanzien van het zichtbaar, meetbaar en toetsbaar maken van kwaliteit.

Normendocument NVNG

De NVNG heeft kwaliteitsrichtlijnen opgesteld. Het document beschrijft de kwaliteitsdomeinen evaluatie van de zorg, vakgroepfunctioneren, patiëntperspectief, professionele ontwikkeling, personele voorzieningen, ruimtelijke voorzieningen, radiofarmacie en klinische fysica. De kwaliteitsrichtlijnen worden bij kwaliteitsvisitaties gehanteerd.

Normen oncologische zorg - SONCOS

De laatste jaren heeft SONCOS het normeringsrapport ‘Multidisciplinaire normering oncologische zorg in Nederland’ uitgebracht en jaarlijks herzien. In dit rapport staat een multidisciplinaire visie op de kwaliteit van de oncologische zorg beschreven. De inbreng voor dit rapport komt van 24 medisch specialistische beroepsverenigingen, waaronder de NVNG.

Kwaliteitsvisitaties

Iedere afdeling nucleaire geneeskunde ontvangt eens in de vijf jaar een uitnodiging voor een kwaliteitsvisitatie.

Het doel van een kwaliteitsvisitatie is het bevorderen van de kwaliteit van de door de betreffende afdeling te leveren zorg. Van belang voor individuele nucleair geneeskundigen is daarnaast dat begin 2005 een Kaderbesluit van het CCMS in werking is getreden, waarin o.a. gesteld wordt dat deelname aan een kwaliteitsvisitatie een eis is voor herregistratie. Daarom wordt deelname aan kwaliteitsvisitaties geregistreerd in het persoonlijke GAIA dossier van de betreffende nucleair geneeskundigen.

Visitatiecommissie ad hoc

Voor iedere visitatie wordt een visitatiecommissie ad hoc samengesteld. Deze bestaat meestal uit twee nucleair geneeskundigen, een klinisch fysicus, een ziekenhuisapotheker en een ambtelijk secretaris. Eén van deze nucleair geneeskundigen is lid van de Visitatiecommissie en treedt op als voorzitter van de commissie ad hoc. In plaats van de tweede nucleair geneeskundige kan eventueel ook een medisch specialist van een andere discipline deelnemen, bijvoorbeeld een radioloog in geval van visitaties van afdelingen Radiologie, die nucleair geneeskundige zorg verrichten. Bij visitatie van afdelingen, die niet zelf radiofarmaca bereiden, is deelname van een ziekenhuisapotheker aan de commissie ad hoc niet noodzakelijk. De NVNG maakt gebruik van de diensten van het bedrijf Qualicura voor de invulling van de functie van ambtelijk secretaris.

Voorbereidingen door de gevisiteerde

Als voorbereiding op een visitatie dient tevoren een vragenlijst door de te visiteren afdeling te worden ingevuld. Deze ingevulde vragenlijst dient per e-mail aan het secretariaat van de NVNG te worden gezonden. Ook wordt gevraagd om enkele bijlagen, eveneens bij voorkeur per e-mail, beschikbaar te stellen, o.a. betreft dit een jaarverslag en een beleidsplan.

Het verloop van de visitatiedag

Tijdens de visitatie wordt de afdeling getoetst aan de Kwaliteitsrichtlijnen van de NVNG. Hiertoe worden naar aanleiding van de toegezonden stukken gesprekken gevoerd met diverse medewerkers van de afdeling en met een lid van de directie / raad van bestuur, een lid van het stafbestuur en een frequente aanvrager van onderzoeken. Ook zal de commissie ad hoc inzage vragen in diverse stukken en een rondgang over de afdeling maken. Aan het einde van de visitatiedag zal de commissie ad hoc mondeling haar bevindingen aan de gevisiteerden mededelen.

Verslaglegging

Vervolgens zal een conceptrapport worden opgesteld, waarna de gevisiteerde de gelegenheid krijgt hierop commentaar te leveren, waarbij het uitsluitend gaat om de vraag of de gesprekken correct zijn weergegeven. Een inhoudelijke reactie op de aanbevelingen wordt op dat moment nog niet gevraagd. Daarna zal het rapport definitief worden vastgesteld in een vergadering van de Visitatiecommissie, waarna het aan de gevisiteerde afdeling wordt toegezonden. De gevisiteerde kan daarna zelf besluiten om het rapport beschikbaar te stellen aan de directie / raad van bestuur en/of aan het stafbestuur. Door de Adviescommissie Kwaliteitsvisitatie, ingesteld door de Raad Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten, is geadviseerd om de conclusies en aanbevelingen van visitaties structureel toe te zenden aan de directie / raad van bestuur en aan het stafbestuur. Onze vereniging zal binnenkort beslissen of dit advies zal worden overgenomen.

Terugrapportage

In het algemeen zal de gevisiteerde afdeling om een inhoudelijke terugrapportage n.a.v. de gedane aanbevelingen worden gevraagd. Deze terugrapportage zal worden besproken door de visitatiecommissie.

Integratie kwaliteitsvisitaties nucleaire geneeskunde en radiologie

In het afgelopen decennium zijn de nucleaire geneeskunde en radiologie in toenemende mate naar elkaar toegegroeid. Per 1 juli 2015 zijn de opleiding tot nucleair geneeskundige en de opleiding tot radioloog gefuseerd tot één opleiding en in steeds meer ziekenhuizen gaan beide afdelingen samen. De kwaliteitsvisitaties van de NVNG en de NVvR werden tot op heden echter afzonderlijk van elkaar uitgevoerd. Om verdere integratie tussen de specialismen te bevorderen en visitatie van (toekomstig) gefuseerde afdelingen efficiënter te maken, is in een SKMS project een nieuwe geïntegreerde normen- en waarderingssystematiek en visitatiemethodiek ontwikkeld, zodat het mogelijk wordt om gezamenlijke kwaliteitsvisitaties uit te voeren. Dit zal o.a. resulteren in een meer uniform kwaliteitsbeleid en een verlaging van de registratielast t.b.v. kwaliteitsvisitaties.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 juni 2021 is het aangepaste visitatiereglement aan de leden gepresenteerd door de heer dr. H.J. (Hein) Verberne, voorzitter van de NVNG Visitatiecommissie, en vastgesteld. Het geïntegreerde normenrapport is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 oktober 2021 aan de leden gepresenteerd en tijdens de vergadering van de plenaire visitatiecommissie van 16 september 2021 vastgesteld. De nieuwe normen zullen geïmplementeerd worden in de geïntegreerde kwaliteitsvisitaties NVNG/NVvR vanaf einde 2021; dit wordt door het bureau gecommuniceerd met de betreffende instellingen.